درخواست مطالبات اجتماعی- شهروندی

لطفا قبل از ارسال مطالبات راهنمای ارسال درخواست  را مطالعه بفرمایید.
*مشخصات شهروندی
    نام
    نام خانوادگی
      شماره ملی
      کد شهروندی(عضویت)
*مشخصات درخواست یا مطالبات
    عنوان درخواست یا مطالبه
    توضیح مختصری از درخواست
    درج فایل های مربوط به درخواست
فرآیند ارسال درخواست
  بازگشت به خانه